Lietuva

Noteikumi

Pirms sākat izmantot interneta vietnes GribuAtpusties.lv pakalpojumus vai tajā pārstāvamās sabiedrības sniegtos pakalpojumus, Jums rūpīgi jāizlasa un jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem. Izmantojot pakalpojumus, kas tiek sniegti interneta vietnē GribuAtpusties.lv, Jūs apstiprināt, ka piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Par mums

SIA (UAB) NoriuNoriuNoriu, juridiskās personas kods 302917883, mītnes vietas adrese Savanorių pr.1-4, Viļņa (Vilnius) (turpmāk tekstā – "Sabiedrība"), pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk tekstā – "Noteikumi") interneta vietnē GribuAtpusties.lv (turpmāk tekstā “Interneta Vietne”) reglamentē Sabiedrības Interneta Vietnē sniedzamo pakalpojumu nosacījumus un kārtību.

Līgumu noslēgšana

Sabiedrība ir interneta vietnē pārdodamo pakalpojumu Starpnieks, ne Pakalpojumu Sniedzējs, taču, cieši sadarbojas ar galējiem Pakalpojumu Sniedzējiem, rūpīgi atlasa Pakalpojumu Sniedzējus, veic sniedzamo pakalpojumu uzraudzīšanu, palīdz risināt radušos strīdus vai pārpratumus, veic naudas atgriešanu, pakalpojumu maiņu. Pakalpojuma Sniedzējs tiek norādīts pie katras Interneta Vietnē piedāvājamās viesnīcas vai brīvā laika piedāvājuma. Balstoties uz pārstāvniecības līgumu pamata, sabiedrība darbojas kā pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pārstāvis un visus līgumus ar trešajām personām noslēdz pārstāvamā Pakalpojumu Sniedzēja vārdā. Visi līgumi Interneta Vietnē tiek noslēgti elektroniskā formā, izmantojot sakaru līdzekļus (datortīklus). Sabiedrība, noslēdzot līgumus, vadās pēc Lietuvas Republikas likumiem un noteikumiem, kas reglamentē pakalpojumu sniegšanu, kad līgumi tiek noslēgti, izmantojot sakaru līdzekļus.

Pasūtījuma iesniegšana

Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad Klients (pircējs) veic vietnē norādītās darbības, kas aizved līdz vēlamā pakalpojuma apmaksai, un samaksā Sabiedrībai pakalpojuma, kuru vēlas pirkt, cenu. Sabiedrībai, saņemot apmaksu, Klientam (pircējam) uz elektroniskā pasta adresi automātiski tiek nosūtīts paziņojums, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu. Pirms līguma noslēgšanas Interneta Vietnē, Klientam (pircējam) tiek sniegta izsmeļoša informācija par konkrētā pakalpojuma pārdevēju (Pakalpojuma Sniedzēju), pakalpojuma galvenajām īpašībām, pārdošanas cenu, pakalpojuma cenu un lietošanas kārtību, maksāšanas kārtību, pircēja tiesībām atteikties no līguma, piedāvājuma spēkā esamības laikposmu un citiem būtiskiem līguma nosacījumiem. Ja nepieciešams, Klientam (pircējam) ir tiesības tieši vērsties pie Pakalpojuma Sniedzēja ar prasību sniegt papildu informāciju.

Ceļazīmes piegāde

Atpūtas ceļazīme Klientam (pircējam) tiek piegādāta e-pastā, kuru Klients (pircējs) norādījis veicot norēķināšanos. Pēc ceļazīmes piegādes pakalpojums obligāti jāreģistrē, sazinoties ar viesnīcu pa tālruni vai e-pastu. Ja ceļazīme 24 stundu laikā nesasniedz Klienta (pircēja) e-pastu, obligāti jāvēršas pie Sabiedrības pēc palīdzības - elektroniski info@gribuatpusties.lv vai telefoniski +371 26001060.

Klientu apkalpošana

Uz klientu vaicājumiem par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Sabiedrības sniedzamajiem pakalpojumiem elektroniski info@gribuatpusties.lv vai telefoniski +371 26001060, Sabiedrība uzņemas atbildēt 3 darba dienu laikā. Klients (pircējs), pamanot kļūdu Sabiedrības sniegtajā informācijā, šo kļūdu var labot, paziņojot par to Sabiedrībai elektroniski info@gribuatpusties.lv vai telefoniski +371 26001060 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. Informācija par kļūdas izlabošanu Jums tiks sniegta Jūsu norādītajā veidā (elektroniski vai telefoniski).

Preču un pakalpojumu kvalitāte, tiesības atteikties no līguma

Sabiedrība nenosaka un nelemj trešo personu pārdodamo pakalpojumu cenas, kvalitātes un citus nosacījumus. Pakalpojumu kvalitāti garantē konkrētā Pakalpojuma Sniedzējs. Sabiedrība kopā ar Pakalpojumu Sniedzēju rūpējas par pakalpojumu kvalitāti un garantē naudas atgriešanas vai pakalpojumu maiņas pakalpojumus. Pamatojoties uz spēkā esošiem tiesību aktiem, Klientam (pircējam) ir tiesības atteikties no Interneta Vietnē noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pakalpojuma pasūtījuma apstiprināšanas (pirkšanas) dienas, par to rakstiski (pa e-pastu info@gribuatpusties.lv ) paziņojot Sabiedrībai. Sabiedrība, sniedzot pakalpojumus, vadās pēc Lietuvas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības likuma, Lietuvas Republikas produktu drošības likuma, kā arī citiem spēkā esošiem tiesību aktiem.

Ja Klients ir iegādājies ceļazīmi un rezervējis pakalpojuma laiku, izmantojot elektronisko rezervācijas sistēmu vai citā veidā (piemēram, rezervējis viesnīcas numuru uz noteiktu dienu, rezervējis spa procedūru utt.), tad tiek uzskatīts, ka Klients ir sācis izmantot iegādāto pakalpojumu. Tādēļ pēc minētās rezervācijas veikšanas (vai pakalpojuma izmantošanas sākšanas citā veidā), Klientam nav tiesību atcelt Interneta Vietnē noslēgto pirkšanas-pārdošanas līgumu, un par pakalpojumiem samaksātās summas netiks atmaksātas.

Naudas atgriešanas kārtība

Nauda var tikt atgriezta, ja:

  • Piedāvājums tiek atsaukts;
  • Pakalpojuma Sniedzējs atsakās sniegt pakalpojumu Klientam (pircējam);
  • Tiek mainīti pakalpojuma galvenie nosacījumi: naktsmītņu skaits, ceļazīmē norādīto pakalpojumu skaits, ilgums vai citas GribuAtpusties.lv vai Pakalpojumu Sniedzēja darbības traucē izmantot piedāvājumu;
  • Tiek iesniegta rakstiska prasība (elektroniski info@gribuatpusties.lv ) par naudas atgriešanu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma iegādes.

Naudas atgriešanas vai pakalpojumu maiņas jautājumu gadījumā obligāti jāvēršas pie sabiedrības SIA NoriuNoriuNoriu, nevis pie Pakalpojumu Sniedzēja. Iespēja iepazīties ar piedāvājuma nosacījumiem, izmantošanas termiņiem un citu būtisku informāciju klientam tiek sniegta pirms pirkuma veikšanas, tādēļ nauda netiek atgriezta, ja, aizritot 14 kalendārajām dienām pēc pakalpojuma iegādes, klients nolemj, ka nevēlas vai nevar izmantot pakalpojumu, vai nepaspēs izmantot pakalpojumu.

Faktūrrēķini

Faktūrrēķinu izraksta galējais Pakalpojuma Sniedzējs, SIA NoriuNoriuNoriu ir Pārdošanas Starpnieks. Saskaņā ar PVN likuma 11. panta komentāru: Ja darījumā par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu starpnieks par atlīdzību ("komisijas naudu") tikai “saved” preču pārdevēju un pircēju (šajā gadījuma preces (pakalpojumi) tiek sniegtas pircējam (pakalpojuma saņēmējam) to īstā īpašnieka (pakalpojumu sniedzēja) vārdā), tad tāda starpniecība tiek uzskatīta par "atvērto" un tiek uzskatīts, ka tas sniedzis tikai starpniecības pakalpojumu. Atvērtais starpnieks savā vārdā sniedz tikai starpniecības pakalpojumu, par kuru saņem "komisijas atlīdzību", un personai, kuru tas pārstāv (jūsu viesnīcai), par šo pakalpojumu jāizraksta PVN faktūrrēķins. Šajā gadījumā dokumentus (PVN faktūrrēķinu vai citu dokumentu, kas noformē preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu), kas noformē preču piegādi (pakalpojumu sniegšanu), pircējam izraksta īstais preču pārdevējs (pakalpojumu sniedzējs) (jūsu viesnīca). Pakalpojumu kuponu, kas paredzēti dažāda veida preču iegādei, izplatīšana tiek uzskatīta par naudas nodošanu, bet ne par pakalpojumu sniegšanu, tādēļ šajā gadījumā pakalpojuma kuponi nav PVN objekti, bet PVN tiek aprēķināts tikai tad, kad ar kuponiem tiek veikta norēķināšanās par pakalpojumu iegādi.

Viesnīcas numura rezervācija

Rezervācija (pakalpojuma reģistrācija) tiek veikta, sazinoties ar Pakalpojuma Sniedzēju pa tālruni vai e-pastu, kas norādīts atpūtas ceļazīmē vai Pakalpojuma Sniedzēja pakalpojuma apraksta lapā. Tādā gadījumā, ja Pakalpojumu Sniedzējam nav iespēju sniegt Klientam Pakalpojumu viņam vēlamajā laikā (piem., visi attiecīgās klases numuri tobrīd ir apdzīvoti/rezervēti), Pakalpojuma Sniedzējam, ja vien ir iespēja, jāpiedāvā Klientam visas iespējamās alternatīvas, kas nepadarītu sliktāku Klienta stāvokli (piem., jāpiedāvā Klientam izmitināšana augstākas klases numurā, ja ir tāda iespēja). Pakalpojumu sniedzējs var Klientam piedāvāt sniegt Pakalpojumu citā dienā, nekā to vēlas Klients. SIA NoriuNoriuNoriu negarantē, ka Pakalpojuma Sniedzējs varēs sniegt pakalpojumu Klientam vēlamajā datumā vai ka Pakalpojuma Sniedzējs varēs piedāvāt iepriekš minētās alternatīvas. Pērkot ceļazīmi, Klients uzņemas šāda veida risku.

Gadījumos, kad Pakalpojuma Sniedzējs nav Sabiedrības SIA NoriuNoriuNoriu rezervācijas sistēmas lietotājs, Klients numura rezervāciju (pakalpojuma reģistrāciju) var veikt, izmantojot Interneta Vietnes elektronisko rezervācijas sistēmu (gribuatpusties.lv). Elektroniska rezervācija ir iespējama tikai pēc pakalpojuma iegādes.

Izmantojot Interneta Vietnes rezervācijas sistēmu, Klienta personas dati: vārds, uzvārds, E-pasta adrese, tālruņa numurs un ceļazīmes numurs, tiks nodoti Pakalpojuma Sniedzējam (piemēram, viesnīcai, kurā tiek rezervēts numurs), kā arī rezervācijas sistēmas administrējošajam starpniekam, kuram nepieciešama piekļuve iepriekš minētajiem datiem, lai nodrošinātu pakalpojumu pareizu darbību un rezervācijas izpildi. 

Lai izvairītos no domstarpībām, SIA NoriuNoriuNoriu uzsver un izceļ, ka rezervācija ir neatsaucama. Pēc rezervācijas veikšanas (gan elektroniskajā rezervācijas sistēmā, gan citā veidā) tiek uzskatīts, ka Klients sācis izmantot iegādāto pakalpojumu, Klients vairs nevar lauzt līgumu par ceļazīmes iegādi, ceļazīmes derīguma termiņš netiks pagarināts, ceļazīme netiks mainīta.

Pirms pakalpojuma iegādes Sabiedrība iesaka iepazīties ar Pakalpojuma Sniedzēja (piemēram, izvēlētās viesnīcas) privātuma politiku, pakalpojumu sniegšanu un citiem Pakalpojumu Sniedzēja noteikumiem, kurus var atrast Pakalpojuma Sniedzēja vietnēs vai iegūt, sazinoties tieši ar Pakalpojuma Sniedzēju. Gadījumos, kad Klients ir iegādājies Pakalpojumu un / vai veicis rezervāciju, Sabiedrības pieņem, ka šādi Klients apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt iepriekš minētajiem Pakalpojuma Sniedzēja noteikumiem un privātuma politikai.

Lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas kvalitāti, statistiskas un mārketinga nolūkos šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Ja nepiekrītat šo sīkdatņu izmantošanai, mainiet savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai visas sīkdatnes tiktu atspējotas, un izdzēsiet ierakstītās sīkdatnes.
Saprotu